Titulní strana-Home   Noty-music sheets 
Aktualizace Ctrl+F5
Doba Petr Chaloupský - žalmy       POSTNÍ ŽALMY + TRIDUUM      
   
postní  
 Litug. doba  Den  Žalm  č. nápěvu    Text použité odpovědi   Tisk  MP3 Umístěno
 
  Popeleční středa - samostatná stránka              
  Chvála Tobě Kriste - samostatná stránka              
  Postní písně a křížové cesty              
Postní středa   Popeleční Zl051(050) CH42f   Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě. PDF    
Postní čtvrtek  po Popeleční středě Zl001 CH08c   Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina PDF    opr.2015
Postní pátek   po Popeleční středě Zl051(050) CH12a   Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš. PDF    
Postní sobota po Popeleční středě Zl086(085) CH02a-   Veď mě cestou odvěkou, Hospodine. PDF    
                 
Postní 1.neděle postní - vstupní antifona Zl004 CH55a   Bože, smiluj se nade mnou a mou prosbu slyš. PDF    
Postní 1.neděle postní - A Zl051(050) CH42f   Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě. PDF    
Postní 1.neděle postní - B Zl025(024) CH01e   Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost….. PDF    
Postní 1.neděle postní - C Zl091(090) CH42b   Buď se mnou, Pane v mé tísni. PDF    
Postní 1.postní týden - pondělí Zl019(018) CH29b   Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. PDF    
Postní 1.postní týden - úterý Zl034(033) CH03a   Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. PDF    
Postní 1.postní týden - středa Zl051(050) CH12a   Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš. PDF    
Postní 1.postní týden - čtvrtek Zl138(137) CH43a   Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě PDF    
Postní 1.postní týden - pátek Zl130(129) CH58a   Z hlubin volám k tobě Hospodine, Pane, vyslyš můj prosebný hlas. PDF    
Postní 1.postní týden - sobota Zl119(118) CH03f   Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově PDF    
                 
Postní 2.neděle postní - vstupní antifona Zl027(026) CH45a   Hospodine, hledám tvou tvář. PDF    
Postní 2.neděle postní - A Zl033(032) CH01e   Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. PDF    
Postní 2.neděle postní - B Zl116(115) CH25a   Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. PDF    
Postní 2.neděle postní - C Zl027(026) CH27a   Hospodin je mé světlo a má spása. PDF    
Postní 2.postní týden - pondělí Zl079(078) CH59   Nejdnej s námi podle našich hříchů, Hospodine! PDF    
Postní 2.postní týden - úterý Zl050(049) CH03e   Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. PDF    
Postní 2.postní týden - středa Zl031(030) CH42e   Zachraň mě, Hospodine, svou slitovností. PDF    
Postní 2.postní týden - čtvrtek Zl001 CH08c   Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina PDF    opr.2015
Postní 2.postní týden - pátek Zl105(104) CH02a   Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. PDF    
Postní 2.postní týden - sobota Zl103(102) CH22k   Hospodin je milosrdný a milostivý. PDF    
                 
Postní Katechumenát  - vstupní antifona  Zl086(085) CH02a-   Veď mě cestou odvěkou, Hospodine. PDF    
Postní 3.neděle postní - vstupní antifona Zl025(024) CH32d   Stále upírám své oči k Hospodinu. PDF    
Postní 3.neděle postní - A Zl095(094) CH22j   Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte srdce svá!“ PDF    
Postní 3.neděle postní - B Zl019(018) CH29b   Pane, ty máš slova věčného života. PDF    
Postní 3.neděle postní - C Zl103(102) CH22k   Hospodin je milosrdný a milostivý. PDF    
Postní 3.postní týden - pondělí Zl042(041) CH04d   Má duše žízní po živém Bohu. PDF    
Postní 3.postní týden - úterý Zl025(024) CH60a   Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. PDF    
Postní 3.postní týden - středa Zl147(147) CH24c   Jeruzaléme, oslavuj Hospodina. PDF   změna 2013
Postní 3.postní týden - čtvrtek Zl095(094) CH22j   Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte srdce svá!“ PDF    
Postní 3.postní týden - pátek Zl081(080) CH14b   Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, slyš můj hlas. PDF    
Postní 3.postní týden - sobota Zl051(050) CH42e   Chci lásku a ne oběť. PDF    
                 
Postní 4.neděle postní "laetare"-vstupní antifona Iz 66.10 CH24b   Vesel se Jeruzaléme! Všichni lidé zajásejte. PDF PDF 2016 další verze
Postní 4.neděle postní - A Zl023(022) CH33b   Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. PDF    
Postní 4.neděle postní - B Zl137(136) CH30a   Vyslyš nás, pane, a vysvoboď nás! PDF    
Postní 4.neděle postní - C Zl034(033) CH33a   Okuzte a vizte, jak je Hospodin dobrý. PDF    
Postní 4.postní týden - pondělí Zl030(029) CH37a   Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. PDF    
Postní 4.postní týden - úterý Zl046(045) CH24e   Veleben buď Hospodin, má skála. PDF    
Postní 4.postní týden - středa Zl145(142) CH22k   Hospodin je milosrdný a milostivý. PDF    
Postní 4.postní týden - čtvrtek Zl106(105) CH02b   Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonost k svému lidu. PDF    
Postní 4.postní týden - pátek Zl034(033) CH12d   Blizko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce. PDF    
Postní 4.postní týden - sobota Zl007 CH45a   Hospodine, k tobě se utíkám. PDF    
                 
Postní 5.neděle postní - vstupní antifona Zl043(042) CH12d   Bože, zjednej mi právo, a ujmi se mě proti bezbožnému. PDF    
Postní 5.neděle postní - A Zl130(129) CH02d   U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. PDF    
Postní 5.neděle postní - B Zl051(050) CH43a   Stvoř mi čisté srdce, Bože! PDF    
Postní 5.neděle postní - C Zl126(125) CH19b   Velkou věc s námi udělal Hospodin, radost nás naplnila. PDF    
Postní 5.postní týden (nečte-li se ev. o Lazarovi) Zl017(0016) CH01a   Nasytím se pohledem na tebe, Hospodine. PDF    
Postní 5.postní týden - pondělí Zl023(022) CH21   I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se vždyť ty jsi se mnou. PDF    
Postní 5.postní týden - úterý Zl102(101) CH55a   Bože, smiluj se nade mnou a mou prosbu slyš. PDF    
Postní 5.postní týden - středa Dan 3 CH21b   Všechno co žije ať chválí Pána. PDF    
Postní 5.postní týden - čtvrtek Zl105(104) CH03i   Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. PDF    
Postní 5.postní týden - pátek Zl018(017) CH14d   Ve své tísni jsem vzýval Hospodina vyslyšel mě. PDF    
Postní 5.postní týden - sobota Jer 31 CH19c   Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem. PDF   změna 2013
  SVATÝ TÝDEN              
                 
Postní Květná neděle - vstupní antifony     *komplet* Soubor zpěvů (3A4) - průvod   PDF   0
Postní Květná neděle Zl022(021) CH42f   Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil. PDF   opr 2017
Postní Květná neděle Zl069(068)     Čekal jsem, kdo by měl se mnou soustrast… PDF   2014
Postní Chorální pašije - Mt - A       chorální dominikánské pašije podle Matouše   PDF_kv.  
Postní Chorální pašije - Mk - B       chorální dominikánské pašije podle Marka   PDF_kv.  
Postní Chorální pašije - Lk - C       chorální dominikánské pašije podle Lukáše   PDF_kv.  
        *komplet* Souborzpěvů (4A4) - od offertoria dále   PDF 2016
Postní svatý týden - pondělí Zl027(026) CH27a   Hospodin je mé světlo a má spása. PDF    
Postní svatý týden - úterý Zl071(070) CH19c   Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti. PDF    
Postní svatý týden - středa Zl069(068) CH18a   Vyslyš mě Bože, ve své veliké lásce. PDF    
Postní svatý týden - čtvrtek ráno (svěcení olejů) Zl089(088) CH09b   Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. PDF    
  VELIKONOČNÍ TRIDUUM              
                 
  Zelený čtvrtek - Mše na pam. Večeře Páně Zl116(115)     Kalich požehnání je spoločenstvím krve .. (+verš před ev.)   PDF  
        *komplet* Soubor zpěvů (A4)   PDF 2017
          ordinarium chorální   PDF 2017
                 
  Velký pátek - Památka umučení Páně Zl031(030) CH43a   Otče, do tvých rukou ... (+ další texty)   PDF  
  Chorální pašije - Jan       chorální dominikánské pašije podle Jana   PDF_kv.  
  Chorální pašije - Jan       chorální dominikánské pašije podle Jana (klasická notace)   PDF_kv. změna 2013
        *komplet* Soubor zpěvů (A4)   PDF 2017
                 
  Bílá sobota - Velikonoční vigilie       zpíva se bez doprovodu varhan      
        *komplet* vícehlasé žalmy - komplet _ PDF 2016
  po I. čtení Zl033(032) CH33b   Země je plná Hospodinovy milosti.   PDF  
  nebo: Zl104(103) CH02c   Veleb duše má, Hospodina.   PDF  
  po II. čtení Zl016(015) CH22f   Ochraň mě Bože, neboť se utíkám k tobě.   PDF  
  po III. čtení Ex 15 CH53d   Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený.   PDF  
  po IV. čtení Zl030(029) CH37a   Chci tě oslavovat Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.   PDF  
  po V. čtení Iz 12 CH53d   S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.   PDF  
  po VI. čtení Zl019(018) CH29b   Pane, ty máš slova věčného života.   PDF  
  po VII. čtení Zl042(041) CH28e   Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne duše má ….   PDF  
  nebo: Zl051(050) CH43a   Stvoř mi čisté srdce, Bože!   PDF  
                 
  Aleluia Zl118(117)       PDF    
                 
  Chorální litanie       Chorální litanie PDF    
  Prameny, velebte Pána       Prameny, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky PDF    
  Viděl jsem pramen vody       Viděl jsem pramen vody PDF   změna 2013
                 
  Závrečné požehnání       Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja. PDF