Titulní strana-Home               
  Aktualizace Ctrl+F5        Noty-VELIKONČNÍ VÍCEHLASÉ SKLADBY      
  Petr Chaloupský - velikonoční žalmy              
Liturg. doba  Den  Žalm  č. nápěvu    Text použité odpovědi   Tisk  MP3 Umístěno
 
  Aleluia - samostatná stránka              
  Velikonoční písně              
  SLAVNOST ZMRTVÝCH VSTÁNÍ PÁNĚ              
Velikonoční kropení (varianta 1) Zl118(117) CH-   Viděl jsem pramen vody PDF    
Velikonoční kropení (varianta 2) Zl118(117) CH21h   Pokrop mě Yzopem PDF    
Velikonoční zpěv po I. čtení Zl118(117) CH26d   Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho! PDF    
Velikonoční sekvence česky - nápěv no.1 - P.Ch.         PDF mp3  
Velikonoční sekvence česky - nápěv no.2 - P.Ch.         PDF mp3 2017
Velikonoční sekvence česky - nápěv "victime"         PDF    
Velikonoční sekvence latinská - nápěv "victime"         PDF    
  celý oktáv je možné hrát sekvenci před evangeliem              
Velikonoční Píseň JK 402 - zpěv lidu + schola       Bůh všemohoucí ( Christ ist erstanden) JK 402 PDF    
Velikonoční communio        Zazpívej církvi ( O fili et filiae ) PDF    
                 
Velikonoční Velikonoční oktáv - pondělí Zl016(015) CH22f o Ochraň mě Bože, neboť se utíkám k tobě. PDF    
Velikonoční Velikonoční oktáv - úterý Zl033(032) CH33b k Země je plná Hospodinovy milosti. PDF    
Velikonoční Velikonoční oktáv - středa Zl105(104) CH61a t Ze srde ať se radují, kdo hledají Hospodina. PDF    
Velikonoční Velikonoční oktáv - čtvrtek Zl008 CH49a á Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno, po celé zemi. PDF    
Velikonoční Velikonoční oktáv - pátek Zl118(117) CH21x v Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. PDF    
Velikonoční Velikonoční oktáv - sobota Zl118(117) CH34a   Děkuji ti, Hospodine, žes mě vyslyšel. PDF    
                 
  NEDĚLE "Božího milosrdenství"              
Velikonoční 2.neděle Velikonoční - introit Zl104(103) CH02c   Veleb, duše má, Hospodina! (verše podle S.M. Faustyny Kowalské).  PDF    
  zpěv po I. čtení              
Velikonoční 2.neděle Velikonoční - A Zl118(117) CH21c2   Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. PDF    
Velikonoční 2.neděle Velikonoční - B Zl118(117) CH21c   Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. PDF    
Velikonoční 2.neděle Velikonoční - C Zl118(117) CH21c   Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. PDF    
Velikonoční sekvence + Aleluia - nápěv P.Ch.         PDF    
Velikonoční 2.neděle Velikonoční - offertorium Zl145(144) CH22k   Hospodin je milosrdný a milostivý. PDF    
Velikonoční 2.neděle Velikonoční - communio 1 Zl033(32) CH01e   Ať spočine na nás Hospodine, tvé milosrdenství PDF    
Velikonoční 2.neděle Velikonoční - communio 2       Zazpívej církvi ( O fili et filiae ) (O sv. Tomáši, apod.) PDF    
                 
Velikonoční 2.Velikonoční týden - pondělí Zl002 CH03f   Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. PDF    
Velikonoční 2.Velikonoční týden - úterý Zl093(92) CH06a   Hospodin kraluje, oděl se velebností. PDF    
Velikonoční 2.Velikonoční týden - středa Zl034(33) CH22h-2   Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. PDF    
Velikonoční 2.Velikonoční týden - čtvrtek Zl034(33) CH22h-2   Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. PDF    
Velikonoční 2.Velikonoční týden - pátek Zl027(26) CH27a   Hospodin je mé světlo a má spása. PDF    
Velikonoční 2.Velikonoční týden - sobota Zl033(32) CH01e   Ať spočine na nás Hospodine, tvé milosrdenství PDF    
                 
                 
Velikonoční 3.neděle Velikonoční - A Zl016(015) CH22f   Ukaž mi, Pane, cestu k životu. PDF    
Velikonoční 3.neděle Velikonoční - B Zl004 CH32a   Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář PDF    
Velikonoční 3.neděle Velikonoční - C Zl030(29) CH37a   Chci tě oslavovat,Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. PDF    
                 
Velikonoční 3.Velikonoční týden - pondělí Zl119(118) CH03f   Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. PDF    
Velikonoční 3.Velikonoční týden - úterý Zl031(30) CH42a   Do tvých rukou Bože, odevzdávám svého ducha. PDF    
Velikonoční 3.Velikonoční týden - středa Zl066(65) CH47b   Jásejte Bohu, všechny země. PDF    
Velikonoční 3.Velikonoční týden - čtvrtek Zl066(65) CH47b   Jásejte Bohu, všechny země. PDF    
Velikonoční 3.Velikonoční týden - pátek Zl117(116) CH01a   Jděte do celého světa a hlásejte evangelium PDF    
Velikonoční 3.Velikonoční týden - sobota Zl116(115) CH55c   Čím se odplatím Hospodinu, za všechno co mi prokázal. PDF    
                 
  NEDĚLE "Dobrého Pastýře"         PDF-duo    
Velikonoční Antifona k dobrému pastýři       "Ty jsi pastýř náš, ty své ovce znáš" PDF-org    
            PDF-lid    
Velikonoční 4.neděle Velikonoční - A Zl023(22) CH33c   Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. PDF    
Velikonoční 4.neděle Velikonoční - B Zl118(117) CH21x   Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. PDF    
Velikonoční 4.neděle Velikonoční - C Zl100(99) CH17a   Jsme jeho lid a stádce jeho psatvy. PDF    
                 
Velikonoční 4.Velikonoční týden - pondělí Zl042(41) CH04d   Má duše žízní po živém Bohu. PDF    
Velikonoční 4.Velikonoční týden - úterý Zl087(86) CH01g   Chvalte Hospodina, všechny národy. PDF    
Velikonoční 4.Velikonoční týden - středa Zl067(66) CH21e   Ať tě Bože velebí národy, ať tě velebí kdakterý národ. PDF    
Velikonoční 4.Velikonoční týden - čtvrtek Zl089(88) CH09b   Na věky chci zpívat oHospodinových milostech. PDF    
Velikonoční 4.Velikonoční týden - pátek Zl002 CH29c   Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. PDF    
Velikonoční 4.Velikonoční týden - sobota Zl098(97) CH01c   Uzřely všechny končiny země, spásu našeho Boha. PDF    
                 
                 
Velikonoční 5.neděle Velikonoční - A Zl033(32) CH01e   Ať spočine na nás Hospodine, tvé milosrdenství PDF    
Velikonoční 5.neděle Velikonoční - B Zl022(21) CH24d   Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. PDF    
Velikonoční 5.neděle Velikonoční - C Zl145(144) CH20a   Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. PDF    
                 
Velikonoční 5.Velikonoční týden - pondělí Zl115(113B) CH02b   Nikoliv nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu. PDF    
Velikonoční 5.Velikonoční týden - úterý Zl145(144) CH10a   Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše. PDF    
Velikonoční 5.Velikonoční týden - středa Zl122(121) CH38a   Do domu Hospodinova pujdeme s radostí. PDF    
Velikonoční 5.Velikonoční týden - čtvrtek Zl096(95) CH11a   Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. PDF    
Velikonoční 5.Velikonoční týden - pátek Zl057(56) CH67a   Budu tě chválit mezi národy, Pane! PDF    
Velikonoční 5.Velikonoční týden - sobota Zl100(99) CH47a   Plesejte Hospodinu, všechny země. PDF    
                 
                 
Velikonoční 6.neděle Velikonoční - Introit   CH48a   Aleluia PDF    
Velikonoční 6.neděle Velikonoční - A Zl066(65) CH47a   Jásejte Bohu, všechny země! PDF    
Velikonoční 6.neděle Velikonoční - B Zl098(97) CH01b   Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů PDF    
Velikonoční 6.neděle Velikonoční - C Zl067(66) CH21e   Ať tě Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ. PDF    
Velikonoční 6.neděle Velikonoční - Aleluia       Aleluia PDF    
Velikonoční 6.neděle Velikonoční - Offertorium   CH44b   Kde je opravdová lásk (Ubi caritas) PDF    
Velikonoční 6.neděle Velikonoční - Communio   CH02a   Milujte se navzájem PDF    
                 
Velikonoční 6.Velikonoční týden - pondělí Zl149 CH01h   Hospodin miluje svůj národ. PDF    
Velikonoční 6.Velikonoční týden - úterý Zl138(137) CH43a   Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. PDF    
Velikonoční 6.Velikonoční týden - středa Zl148 CH33c   Nebe i země jsou plny tvé slávy. PDF    
                 
  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - Vigilie       JK 415 nebo latina Graduale simplex      
                 
  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - slavnost              
  (liturgie OP) Zl047(46)     Introit (průvod1 OP) - Viri Galilae (Lidé z Galileje) PDF   2016
  (liturgie OP)   CH11b   (průvod2 OP) - Ó Králi slávy, Bože silný PDF    
  žalm po I. čtení Zl047(46) CH32e   Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub PDF    
  (aleluia - chorál cz)       Aleluia PDF   opr.2016
  offertorium  Zl 68(67) g.chorál   Psalite Domino PDF   2016
  (communio 1 - chorál cz)       Usedni po mé pravici PDF   opr.2016
  (communio 2- chorál cz)       Aleluia, Kristus byl vzat do Otcovy slávy PDF   2016
  (communio 3- chorál cz)       Antifona PDF   2016
  závěr (conclusio)   P.Ch. moteto   Ascendit Deus PDF   2016
                 
Velikonoční 6.Velikonoční týden - čtvrtek (je-li sl.NP v neděli) Zl098(97) CH01b   Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů PDF    
Velikonoční 6.Velikonoční týden - pátek  Zl047(46) CH32g   Bůh je králem celého světa. PDF    
Velikonoční 6.Velikonoční týden - sobota  Zl047(46) CH32g   Bůh je králem celého světa. PDF    
                 
                 
Velikonoční 7.neděle Velikonoční - A Zl027(26) CH30e   Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! PDF    
Velikonoční 7.neděle Velikonoční - B Zl103(102) CH30e   Hospodin si zřídil na nebi trůn. PDF    
Velikonoční 7.neděle Velikonoční - C Zl097(96) CH06a   Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. PDF    
                 
Velikonoční 7.Velikonoční týden - pondělí Zl068(67) CH14e   Pozemské říše, zpívejte Bohu. PDF    
Velikonoční 7.Velikonoční týden - úterý Zl068(67) CH14e   Pozemské říše, zpívejte Bohu. PDF    
Velikonoční 7.Velikonoční týden - středa Zl068(67) CH14e   Pozemské říše, zpívejte Bohu. PDF    
Velikonoční 7.Velikonoční týden - čtvrtek Zl016(15) CH22f   Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. PDF    
Velikonoční 7.Velikonoční týden - pátek Zl103(102) CH30e   Hospodin si zřídil na nebi trůn. PDF    
Velikonoční 7.Velikonoční týden - sobota - ranní mše Zl011(10) CH45a   Hospodine, hledám tvou tvář PDF    
                 
Velikonoční SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA sv.  - Vigilie       jako o slavnosti      
Velikonoční SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA sv. - v den sl.              
                 
  žalm po I. čtení Zl104(103) CH32e   Sešli ducha svého, Hospodine, a obnovíš tvář země, aleluia. PDF    
Velikonoční sekvence česky - nápěv P.Ch.       PCH_Veni sancte spiritus (CZ) + Aleluia PDF_lid mp3-n  
          PCH_Veni sancte spiritus - varhany (CZ) + Aleluia PDF_organo    
Velikonoční sekvence česky - nápěv "Veni Sancte"       Veni creator a Veni sancte spiritus (CZ) PDF_lid    
          Veni sancte spiritus (CZ) + Aleluia PDF_organo    
Velikonoční sekvence latinská - nápěv "Veni Sancte"       Veni sancte spiritus (LAT) + Aleluia PDF_organo